Výuka

Krtecci

Krtečci

V předškolní skupině Krtečci si děti osvojují češtinu pomocí jazykových, výtvarných a pohybových her.

N
Určeno pro děti od 3 do 6 let
N
Krtečci se schází v sobotu od 10:00-12:30 hodin v prostorách Theodor Fliedner-Gymnazia, Kalkumer Schloßallee 28, 40489 Düsseldorf

Co ve třídě Krtečků na děti čeká?

N
upevnění základů českého jazyka pomocí her a prožitkového učení
N
aktivity založené na přímých zážitcích a podporující dětskou zvídavost
N
navázání sociálních kontaktů s česky mluvícími dětmi
N
kontakt s českou kulturou a českými tradicemi
Krtecci

Ferdové

Školní skupina „Ferdové“ probíhá dle Rámcového vzdělávacího plánu České republiky a doplňuje tak povinnou školní docházku v Severním Porýní – Vestfálsku o výuku mateřského jazyka.

N
Výuka českého jazyka 1. a 2. stupně ZŠ zahrnuje mluvnickou, slohovou i literární vzdělávací oblast. Během školního roku jsou žákům zprostředkovány i zeměpisné a historické reálie ve vztahu k České republice.
N
Vyučování probíhá o sobotách od 10:00 do 14:15 hodin v prostorách Theodor Fliedner-Gymnazia, Kalkumer Schloßallee 28, 40489 Düsseldorf

Co ve třídě Ferdů na děti čeká?

N
upevnění a rozvoj českého jazyka pomocí her a interaktivnich aktivit
N
podpora čtení a souvislé prezentace v mateřském jazyce
N
navázání sociálních kontaktů s česky mluvícími dětmi
N
kontakt s českou kulturou a tradicemi
Krtecci

Živá abeceda a 1. třída

Cílem každé první třídy je naučit se číst a psát. Během školního roku se děti seznamují s technikou psaní a čtení, která je v následujících školních letech rozvíjena a upevňována. Odborníci na bilingvní výchovu doporučují, aby vícejazyčné děti nejprve poznaly způsob čtení a psaní jednoho jazyka (ideálně toho dominantnějšího), a teprvé poté začaly s osvojováním těchto kompetencí u další jazyků.

Pro usnadnění adaptace prvňáčků je předepsané učivo pro 1. třídu rozloženo do dvou let. V prvním období, které nazýváme Živá abeceda, se děti seznamují s českými písmenky, pomocí her, písniček a říkanek si rozšiřují slovní zásobu, pozvolna se učí spojování hlásek do slabik. V písemné části je kladen důraz na grafomotorická cvičení. Při nácviku psaní jednotlivých písmen mohou žáci využívat již získané zkušenosti ze své prvotní školy.

Ve druhém školním roce vstupují děti již do 1. třídy, kde je cílem správný nácvik techniky čtení (analyticko-syntetickou metodou) a psaní. Třída pracuje se Slabikářem pro 1. třídu.

Co ve třídě Ferdů na děti čeká?

N
upevnění a rozvoj českého jazyka pomocí her a interaktivnich úkolů
N
podpora čtení a souvislé prezentace v mateřském jazyce
N
navázání sociálních kontaktů s česky mluvícími dětmi
N
kontakt s českou kulturou a tradicemi